Intézményvezetői pályázat

Esély-S alapítvány pályázatot hirdet 

Tandem Gimnázium

Intézményvezető (magasabb vezető) beosztás ellátására.

A munkaviszony időtartama: Határozatlan idejű munkajogviszony                       

Foglalkoztatás jellege:  Teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama:  A vezetői megbízás határozott időre, 2021. 07. 01 - 2023. 08. 30.-ig szól.

A munkavégzés helye:  Budapest 1013 Budapest, Krisztina krt. 59/b.

A vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A köznevelési intézmény vezetőjének feladata az intézmény szakszerű és törvényes működtetése, a takarékos gazdálkodás, a munkáltatói jogok gyakorlása és döntéshozatal az intézmény működésével kapcsolatban minden olyan ügyben, amelyet a jogszabály nem utal más hatáskörébe.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a “Mt (új) 2012. évi I. törvény a munka törvénykönyvéről, valamint a(z) nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény, valamint a pedagógusok előmeneteli rendszeréről és a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról szóló 326/2013 (VIII. 30.) Kormány rendelet rendelkezései az irányadók.                       

Pályázati feltételek:

 • Büntetlen előélet és annak igazolása, hogy a pályázó nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • Cselekvőképesség.
 • Egyetemi szintű tanári végzettség a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény 98. § (8) bekezdésében foglaltak alapján.
 • Legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlat.
 • Nevelési-oktatási intézményben pedagógus-munkakörben fennálló, határozatlan időre, teljes munkaidőre szóló alkalmazás vagy a megbízással egyidejűleg pedagógus-munkakörben történő, határozatlan időre teljes munkaidőre szóló alkalmazás,
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség.

Pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • Az intézmény vezetésére vonatkozó program, amely tartalmazza a szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket.
 • Az álláshely betöltéséhez szükséges végzettség, szakképzettség meglétét igazoló okmányok másolata.
 • Pedagógus-szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői szakképzettség meglétét igazoló oklevél másolata.
 • A pályázó legalább öt év pedagógus-munkakörben vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai gyakorlatát igazoló, munkáltató által kiállított dokumentum (munkáltatói igazolás munkakör, illetve óraadó esetén az ellátott szakos tanári feladatok feltüntetésével).
 • 90 napnál nem régebbi hatósági bizonyítvány a büntetlen előélet és annak igazolására, hogy a közalkalmazott nem áll a tevékenység folytatását kizáró foglalkozástól eltiltás hatálya alatt.
 • Pályázó szakmai önéletrajza.
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul a teljes pályázati anyagának sokszorosításához, továbbításához (harmadik személlyel közléséhez).
 • A pályázó aláírt nyilatkozata arról, hogy hozzájárul személyes adatainak a pályázattal kapcsolatos kezeléséhez, továbbításához.
 • Hiánypótlásra a pályázat beadási határidejét követően nincs lehetőség.

A pályázat benyújtásának határideje:  2021. április 30.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Árva Andrea igazgató helyettes nyújt, a 30/9750-428 telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Tandem Gimnázium címére történő megküldésével (1013 Budapest, Krisztina krt 59/b.). Kérjük a borítékon feltüntetni a beosztás megnevezését: „PÁLYÁZAT Tandem Gimnázium intézményvezető”
 • E-mail útján a fenntartó email címére: eselyesalapitvany@gmail.com

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázatok elbírálásáról az intézményt fenntartó kuratórium dönt.

A pályázat elbírálásának határideje:  2021. május 10.

A pályázati kiírás további közzétételének helye, ideje:

 • http://www.profession.hu/
 • http://www.eselyesalapitvany.hu/

 

A PÁLYÁZAT publikálási időpontja:  2021. március 29.